partneři

Cesky Rybarsky SvazModerní rybář

Přihlášení :: Registrace
HLASOVÁNÍ V POZICI ČLENA VÚS PŘI ÚZEMNÍ KONFERENCI
Jan Sýkora | Právní poradna | Komentáře
ODPOVÍDÁ: JUDr. ALEXANDER ŠÍMA
 
Dotaz:
 
Vážený pane doktore!
 
Chtěl bych vás požádat o stanovisko k právu hlasování v pozici člena VÚS při územní konferenci. Abych lépe vysvětlil podstatu věci, použiji konkrétní model. Jedná se o bližší podmínky VRP, které podle našeho statutu SRH schvaluje konference ÚS. Jestliže na určitou bližší podmínku mám vlastní vyhraněný názor, hlasoval jsem pro tuto BP v hospodářském odboru a stejně budu (v případě přítomnosti) hlasovat také ve VÚS, ale ten se na základě většiny usnese jinak. Mám tedy právo hlasovat při ÚK podle osobního přesvědčení nebo se musím jako člen VÚS podřídit jeho rozhodnutí? Obdobné případy tu už v minulosti nastaly a ti, kdož si dovolili hlasovat jinak, byli posléze kritizováni, že nedodrželi jakýsi nepsaný kodex orgánů ČRS. Jednalo se o volby a VÚS se usnesl na návrhu tehdy aktuálního složení ipro další funkční období, ale někteří členové pak při ÚK po oznámení do té doby neznámých skutečností hlasovali u jednoho z navrhovaných jinak. Možná lze takový případ rozlišovat od méně závažných záležitostí, jako jsou některé BP. Tak jako tak mám s možností hlasování problém, protože nemohuli vyjádřit vlastní názor a musím se podřídit rozhodnutí orgánu, jehož jsem členem, při hlasování jiného orgánu, kde mám také hlasovací právo, pak to cítím jako zásah do své osobní svobody a domnívám se, že by tak bylo toto mé právo nedovoleně potlačeno. Zároveň si myslím, že pokud není části členstva VÚS s menšinovým názorem na věc projednávanou ÚK umožněno podle vlastního přesvědčení hlasovat v tomto schvalovacím orgánu, je tak potlačen i demokratický princip rozhodování, protože těch několik (nebo i jen jeden) direktivně usměrněných hlasů může být v konečném součtu rozhodujících pro schválení či neschválení. Mám k vám důvěru jako osobě právně kvalifikované a erudované v předpisech ČRS, proto budu váš názor ve své budoucí praxi orgánech ČRS respektovat.
TOMÁŠ KAVA
rybářský hospodář ČRS SÚS
 
 
Odpověď:
         
Vážený pane kolego!
         
Zmiňujete velmi delikátní záležitost a nepochybuji, že názory na její řešení se budou velice a zásadně rozcházet. Při hledání odpovědi na položenou otázku bych vycházel asi z této úvahy: Především obecně závazné předpisy (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování) tento problém neřeší. Ovšem ani naše interní svazové předpisy, tedy stanovy a jednací řád s konkrétní úpravou na tuto situaci nepomýšlejí. Nezbývá tedy, než se pokusit najít řešení, které bude mít svůj základ ve smyslu a účelu, na jakém jsou stanovy ČRS postaveny.
         
Rozlišoval bych dvě různé situace. Pro první z nich bych zvolil příměr „rozhodování zmocněnců“, pro druhou „rozhodování individuí“. O rozhodování zmocněnců by se jednalo tehdy, jestliže ten, kdo hlasuje, je zmocněn někým jiným k tomu, aby prezentoval určitý názor. Takto je např. volen prezident USA (kdy zástupce za stát Oregon je na sněmu volitelů povinen hlasovat pro XY, protože ten vyhrál volby v Oregonu nad soupeřem AB), ale takto bych také např. chápal hlasování na územní konferenci ČRS. Tam je každá MO ČRS zastoupena jedním hlasem. Delegát té které MO nejede na územní konferenci s mandátem „zvedni ruku pro co chceš ty“, ale je pověřen členskou schůzí nebo výborem MO hlasovat pro určitý názor, řešení apod. (Samozřejmě, že jsou případy, že je i toto hlasování ponecháno na okamžitém rozhodnutí delegáta, ale i to je svým způsobem rozhodnutí výboru nebo členské schůze MO.) Znamená to tedy, že v takovém případě by měl být hlasující jako zmocněnec vázán názorem zmocnitele a prezentovat ho tím, že nezávisle na svém osobním přesvědčení projeví vůli zastoupeného, tedy zmocnitele. O takové případy by tedy šlo např. při hlasování zástupců jednotlivých MO na územní konferenci.
         
O ten druhý případ (jak jsem ho nazval „hlasování individuí“) by šlo tehdy, pokud hlasující není zavázán plnit usnesení orgánů Svazu (viz § 4 odst. 2 písm. a/ stanov ČRS). Je mi blízký názor, že principiálně nelze potlačovat právo každého svéprávného člena hlasovat podle svého přesvědčení. Volený funkcionář do různých orgánů ČRS (ale i ten, komu stanovy přiznávají hlasovací právo, tedy např. jednatel VÚS, Rady ČRS) není volen pouze k tomu, aby ve svazových orgánech přednášel někým jiným usnesená řešení a názory, ale je zvolen mimo jiné proto, že jeho volitelé v něj vkládají důvěru, že uplatní své znalosti a zkušenosti a bude hlasovat pro dobrá a správná řešení. Tedy o tento druhý případ by šlo tehdy, kdy hlasující člen může v každém případě hlasovat podle svého „nejlepšího vědomí a svědomí“.
         
Jak rozlišit tyto dva případy? Soudím, že to není tak obtížné. O ten první jde v případě, že jde o delegáta, tedy někoho, kdo byl delegován a zmocněn pro něco hlasovat. V ČRS jde o
– členskou schůzi MO ČRS konanou formou zástupců místních skupin,
– územní konferenci (kde jsou zavázáni zástupci MO, nikoliv členové VÚS),
– republikový sněm (kde jsou zavázáni delegáti územních konferencí, nikoliv členové Rady ČRS).
         
Velmi důležité ovšem je si uvědomit, že to zmocnění může být zcela konkrétní, takže zaváže-li územní konference své delegáty na republikovém sněmu hlasovat pro ten či onen konkrétní návrh, pak jsou delegáti povinni tak učinit, ovšem to zmocnění může být i takové, že se ponechá skutečně na vůli jednotlivých delegátů podle vývoje situace při jednání o určité záležitosti. Tam, kde hlasující nevystupuje jako delegát, čili typicky člen výboru MO, člen VÚS, člen Rady ČRS, člen některé z dozorčích komisí atd., tak tam, podle mého soudu, může vždy hlasovat tak, že svobodně projeví svůj vlastní názor.
         
Samozřejmě se naskýtá otázka, zda může určitý orgán usnesením zavázat svého člena k určitému hlasování, tedy konkrétně např. VÚS svého předsedu, jak má hlasovat v Radě ČRS. Domnívám se, že nikoliv. Člen VÚS není delegátem své MO ČRS, člen Rady ČRS není delegátem VÚS nebo územní konference. Přirozeně, že pokud např. VÚS nebo územní konference se usnese na nějakém názoru s tím, že má být prosazován ve vyšších orgánech, pak je korektní, když zástupce (prosím odlišit od delegáta) příslušného územního svazu takový názor při hlasování v Radě ČRS podpoří. Kdyby tak nečinil z omluvitelných důvodů, pak je třeba ho demokratickou cestou (tedy podle stanov ČRS) z funkce odvolat.

Komentáře

Přidat komentář: