partneři

Cesky Rybarsky SvazModerní rybář

Přihlášení :: Registrace
LZE SI PŘISVOJIT KAPRA?
Jan Sýkora | Právní poradna | Komentáře
LZE SI PŘISVOJIT KAPRA ULOVENÉHO NA PSTRUHOVÉM REVÍRU PŘI LOVU LOSOSOVITÝCH RYB?
 
 
Ustanovení § 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb. omezuje způsoby lovu na pstruhových revírech v určitých časových obdobích v roce (přívlač od 16. dubna do 31. srpna, na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu), neomezuje však způsoby lovu, resp. druhy lovených ryb v průběhu týdne.
 
Tato omezení vycházejí z tzv. bližších podmínek výkonu rybářského práva (BPVRP), které stanoví uživatelé revírů. A tato omezení jsou rozličná, některá velmi podrobně popsaná (Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko), některá obsahující (možná, že jen pouze mně) ne zcela srozumitelná ustanovení (např. takové, že po ulovení a ponechání si alespoň jedné ryby nesmí být už měněn způsob lovu – Severočeský územní svaz). Jsem proto velmi obezřetný, snažím-li se BPVRP vykládat, protože účel a smysl takového opatření musí nejlépe znát jeho tvůrce, tedy uživatel revírů.
 
Obecně lze konstatovat, že nejméně změn proti úpravě obsažené v zákonu o rybářství a jeho prováděcí vyhlášce obsahují BPVRP na revírech Rady ČRS (měly by platit na všech P revírech ČRS sdružených do celosvazového rybolovu, tedy kromě revírů Jihočeského územní ho svazu, ale většina územních svazů vydala „svoje“ BPVRP obsahující další omezení). Na těchto revírech platí, že není omezena docházka na ně a není ani omezena doba v týdnu, kdy lze lovit pouze lososovité ryby (na revírech Západočeského ÚS je ale třeba zakroužkováním vyznačit, že rybář se rozhodl lovit přívlačí nebo na umělou mušku – účel tohoto opatření není srozumitelný). Je pouze stanoveno, že – v případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru. Tuto úpravu lze vyložit tak, že na pstruhový revír se mohu vypravit i každý den v týdnu, lovit smím povolenými způsoby lovu, ovšem zvolím-li lov na položenou nebo plavanou, musím takto ulovené lososovité ryby vrátit vodě. Mohu si ponechat takový počet či množství ryb, jak je upraveno v § 17 odst. 3 a 4 vyhl. č. 197/2004 Sb., tedy tři kusy lososovitých ryb a maximálně 7 kg ryb (navíc s omezením, že ponecháním si třetí lososovité ryby nebo ponecháním si ryby, kterou celková hmotnost denního úlovku přesáhla 7 kg, lov končí). Ulovím-li jinou než lososovitou rybu přívlačí či na umělou mušku, mohu si ji ponechat. Ryby uvedené v § 17 odst. 2 vyhlášky (tedy ryby „škodlivé“, dravci) se po ulovení nesmí vrátit do revíru. Otázka je, zda se zapisují do přehledu o úlovcích. Převažuje názor, že je třeba je zapisovat (pro argumentaci bych potřeboval místo pro samostatný článek).
 
Ostatní územní svazy ve svých BPVRP přijaly téměř shodně úpravu, podle níž je povolen lov lososovitých ryb na P revírech pouze tři dny v týdnu. Rybář, který se rozhodl pro lov lososovitých ryb (Středočeský ÚS) nebo se rozhodl lovit přívlačí či na umělou mušku, je povinen před zahájením lovu datum lovu zakroužkovat. V některých případech je tato úprava ještě doplněna např. sdělením, že v ostatních dnech může rybář lovit ryby ostatní a škodlivé. Avšak v žádných BPVRP není zcela zřetelně uvedeno, které ryby i při volbě způsobů lovu si může rybář přisvojit.
 
Vezmeme-li v potaz účel těchto omezení lovu, který spočívá především v ochraně ohrožených druhů lososovitých ryb, a tedy naopak, že není důvod chránit ostatní druhy ryb či je dokonce zájem na odstraňování ryb škodlivých, pak soudím, že – a to stručně odpovídám na položenou otázku v titulku tohoto příspěvku – přisvojit si kapra na pstruhovém revíru při lovu lososovitých ryb LZE.
 
ALEXANDER ŠÍMA
FOTO: IVO NOVÁK

Komentáře

Přidat komentář: