Tajemství Motolského rybníka: Oáza klidu uprostřed města

Motolský Rybník

Poloha a rozloha rybníka

Motolský rybník, malebné vodní dílo zasazené do zeleně Motolského údolí, se rozkládá na ploše 4,5 hektaru. Nachází se v nadmořské výšce 265 metrů a jeho průměrná hloubka dosahuje 1,5 metru, přičemž nejhlubší místo sahá až do 3 metrů. Díky své rozloze patří k větším pražským rybníkům a nabízí tak dostatek prostoru pro vodní živočichy i rekreaci. Jeho tvar je mírně protáhlý ve směru severojižním, s delší osou měřící přibližně 400 metrů. Vodní plocha je lemována břehy s proměnlivým charakterem. Na západní straně se nachází upravená promenáda, ideální pro klidné procházky s výhledem na vodní hladinu. Východní břeh je naopak divočejší, porostlý vzrostlými stromy, které poskytují stín a vytváří tak příjemné prostředí pro odpočinek v horkých letních dnech. Jižní cíp rybníka je pak charakteristický mokřadní vegetací, která slouží jako útočiště pro řadu obojživelníků a vodních ptáků. Motolský rybník je tak nejen významným krajinným prvkem, ale i cenným biotopem s bohatou biodiverzitou.

Historie Motolského rybníka

Motolský rybník, malebný vodní klenot obklopený zelení Motolského údolí, se pyšní bohatou a spletitou historií sahající až do 14. století. První písemná zmínka o rybníku pochází z roku 1367, kdy byl součástí rozlehlého panství královské koruny. V průběhu staletí rybník sloužil primárně k chovu ryb, zejména kaprů, pro potřeby Pražského hradu a okolních obcí. V 16. století prošel Motolský rybník zásadní přestavbou za vlády císaře Rudolfa II., vášnivého milovníka přírody. Císař nechal rybník zvětšit a prohloubit a jeho okolí zkrášlit vzácnými dřevinami. Vznikla tak malebná krajina, která se stala oblíbeným cílem vycházek panovníka a jeho dvora. Po třicetileté válce, která rybník i jeho okolí značně poznamenala, se o obnovu zasloužil hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka. Ten nechal rybník opravit a znovu zarybnit a v jeho blízkosti vystavěl lovecký zámeček. V 19. století se Motolský rybník stal vyhledávaným místem pro rekreaci a odpočinek Pražanů. Na jeho březích vyrostly restaurace a kavárny a v letních měsících se zde konaly zábavy a koncerty. V roce 1922 byl Motolský rybník a jeho okolí vyhlášen za chráněnou krajinnou oblast, čímž se stal jedním z prvních chráněných území na území dnešní České republiky.

Flóra a fauna rybníka

Motolský rybník a jeho okolí se pyšní rozmanitou flórou a faunou, typickou pro pražské rybníky. Na hladině se prohánějí kachny divoké, lysky černé a labutě velké. Břehy lemují rákosiny, kde hnízdí vodní ptáci, jako například potápka malá a slípka zelenonohá. V rákosí nachází úkryt i řada obojživelníků, například skokan zelený a ropucha obecná. V mělké vodě se prohánějí hejna drobných rybek, jako jsou plotice obecná, perlín ostrobřichý a okoun říční. Ty lákají i větší predátory, například štiku obecnou a candáta obecného. Motolský rybník je také domovem pro vzácné a chráněné druhy. Mezi ně patří například čolek obecný a kuňka obecná. V okolí rybníka se nacházejí vlhké louky a lesíky, které poskytují vhodné prostředí pro různé druhy hmyzu, plazů a savců. Můžete zde zahlédnout například ještěrku obecnou, užovku obojkovou a veverku obecnou. Motolský rybník a jeho okolí jsou tak cenným biotopem a místem s bohatou biodiverzitou.

motolský rybník

Význam pro ekosystém

Motolský rybník a přilehlý park tvoří důležitý biotop uprostřed městské zástavby. Pro řadu živočichů představuje ostrov zeleně a vodní plochy útočiště v rušném prostředí. Rybník slouží jako domov pro mnoho druhů ryb, obojživelníků a bezobratlých. Jeho břehy a okolní porosty poskytují hnízdní příležitosti pro vodní ptactvo, jako jsou kachny, labutě a rackové. V parku se vyskytují i vzácné druhy hmyzu a ptáků, kteří jsou vázáni na specifické biotopy. Motolský rybník a park tak přispívají k zachování biodiverzity v Praze. Kromě toho plní rybník i důležitou funkci v regulaci mikroklimatu. Vodní plocha v létě zvlhčuje a ochlazuje okolní vzduch, čímž přispívá ke zlepšení životního prostředí v okolí. Park a rybník slouží také jako rekreační oblast pro obyvatele Prahy. Poskytují prostor pro procházky, odpočinek a relaxaci v přírodě.

Vlastnost Hodnota
Název Motolský rybník

Chráněné druhy živočichů

Motolský rybník a jeho okolí sice neleží v žádné zvláště chráněné oblasti, ale i tak se zde vyskytují živočichové chránění zákonem. Zejména v rákosinách a na březích rybníka hnízdí několik druhů ptáků. Patří mezi ně například potápka malá, lyska černá nebo slípka zelenonohá. Tyto druhy jsou chráněny jako ohrožené a je zakázáno je rušit, zejména v době hnízdění. V Motolském potoce, který rybník napájí, se vyskytuje drobná rybka vranka obecná. I ta patří mezi chráněné druhy a je indikátorem čistoty vody. V parku okolo rybníka můžeme narazit na ježka západního nebo i vzácnějšího ježka východního. Oba druhy jsou chráněné a jejich výskyt svědčí o zachovalosti přírodního prostředí. Je důležité si uvědomit, že i zdánlivě obyčejné druhy živočichů, se kterými se v okolí Motolského rybníka setkáváme, mohou být chráněné a zasluhují si naši ochranu. Dodržováním základních pravidel, jako je nevstupování do rákosin, neničení vegetace a neplašení zvířat, můžeme k jejich ochraně přispět i my.

motolský rybník

Rostliny typické pro okolí

Motolský rybník a jeho okolí je domovem pestré škály rostlinných druhů, které se přizpůsobily specifickým podmínkám tohoto biotopu. V těsné blízkosti vodní hladiny se daří mokřadním a vlhkomilným rostlinám. Typickým zástupcem je orobinec širokolistý (Typha latifolia) s charakteristickými hnědými palicemi, které se objevují koncem léta. Často se zde setkáme i s rákosem obecným (Phragmites australis), jehož vysoké stonky s hustými latami dodávají rybníku nezaměnitelnou atmosféru. Na březích rybníka a v jeho okolí se daří i dalším druhům, jako je například blatouch bahenní (Caltha palustris) s krásnými žlutými květy, které zdobí mokřadní plochy brzy na jaře. Vlhké louky v okolí rybníka jsou domovem mnoha druhů trav a bylin, mezi nimiž vyniká například kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) s růžovými květy. V lesních porostech, které lemují břehy rybníka, se můžeme setkat s typickými zástupci listnatých lesů, jako je dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus) nebo lípa srdčitá (Tilia cordata). Tyto stromy poskytují útočiště a potravu mnoha druhům živočichů a vytvářejí tak pestrý ekosystém.

Vliv člověka na rybník

Motolský rybník, malebné zákoutí uprostřed rušné Prahy, není imunní vůči vlivu člověka. Jeho historie je úzce spjata s lidskou činností a v průběhu staletí prošel řadou proměn. Původně bažinatá oblast byla přetvořena na rybník sloužící k chovu ryb, později se stala oblíbeným místem k rekreaci. Bohužel, s rostoucí oblibou se objevují i negativní dopady. Intenzivní krmení kachen a labutí návštěvníky vede k přemnožení vodních ptáků a zhoršování kvality vody. Odpadky pohozené v okolí rybníka a splachy z okolních komunikací dále znečišťují vodu a narušují křehkou rovnováhu ekosystému. I přes snahu o regulaci rybolovu dochází k nadměrnému rybolovu a narušení přirozené druhové skladby ryb. Vliv člověka na Motolský rybník je nepopiratelný. Je na nás, zda se nám podaří najít rovnováhu mezi využíváním tohoto krásného místa k rekreaci a ochranou jeho křehkého ekosystému pro budoucí generace.

Snahy o ochranu přírody

Motolský rybník a jeho okolí je cennou přírodní lokalitou uprostřed rušného města. V posledních desetiletích se množí snahy o jeho ochranu a obnovu. Místní obyvatelé se aktivně zapojují do úklidu břehů a odstraňování odpadků. Probíhají programy na podporu biodiverzity, například instalace plovoucích ostrovů pro hnízdění vodního ptactva. V rámci revitalizace rybníka proběhlo odbahnění a úprava břehů, čímž se zlepšila kvalita vody a životní podmínky pro ryby a další organismy. Důležitým krokem je i osvěta veřejnosti o důležitosti ochrany tohoto cenného ekosystému. Informační tabule seznamují návštěvníky s faunou a flórou Motolského rybníka a s pravidly chování v chráněném území. Snahy o ochranu přírody v okolí Motolského rybníka jsou příkladem toho, jak i v hustě obydlených oblastech můžeme žít v souladu s přírodou.

motolský rybník

Možnosti relaxace a odpočinku

Motolský rybník a přilehlý park nabízí nepřeberné možnosti relaxace a odpočinku pro všechny věkové kategorie. Projděte se po klidné hladině rybníka na lodičce nebo šlapadle a vychutnejte si krásný výhled na vodní hladinu a okolní zeleň. Okolní lesopark lání k procházkám a projížkám na kole. V létě se můžete osvěžit v nedalekém koupališti Bioteich, které nabízí přírodní koupání v čisté vodě. Děti se zabaví na hřišti s prolézačkami a houpačkami. Po sportovních aktivitách můžete doplnit energii v některé z restaurací v okolí rybníka. Motolský rybník a park představují ideální místo pro odpočinek od ruchu velkoměsta.

Procházky a pozorování ptáků

Motolský rybník a přilehlý park tvoří zelenou oázu klidu uprostřed rušného města. Pro milovníky procházek a pozorování ptáků je to ideální místo k odpočinku a relaxaci. Okruh kolem rybníka měří necelý kilometr a je snadno dostupný pro rodiny s dětmi i seniory. Po cestě narazíte na lavičky, kde si můžete odpočinout a kochat se pohledem na vodní hladinu.

Právě ta láká k životu mnoho druhů vodních ptáků. Mezi ty nejčastější patří kachny divoké, lysky černé a rackové chechtaví. S trochou štěstí a trpělivosti můžete zahlédnout i vzácnější druhy, jako jsou potápky malé, poláci chocholačky nebo ledňáčky říční. Pro snadnější pozorování si nezapomeňte vzít s sebou dalekohled.

V rákosí u břehu se ukrývají i další živočichové. Své domovy tu mají žáby, vážky a různé druhy hmyzu. Procházka kolem Motolského rybníka tak skýtá nejen krásné výhledy, ale i možnost poznat zblízka rozmanitost fauny a flóry.

Doporučení pro návštěvníky

Motolský rybník a jeho okolí je skvělým místem pro relaxaci a odpočinek. Abyste si svůj pobyt užili co nejvíce, máme pro vás několik tipů. V letních měsících si nezapomeňte opalovací krém, pokrývku hlavy a dostatek tekutin, abyste se chránili před sluncem. Okolí rybníka je ideální pro procházky a pikniky. Pokud plánujete delší pobyt, vezměte si s sebou deku nebo kempingové křesílko. Pro sportovní nadšence je tu možnost zapůjčení lodiček nebo šlapadla. Využijte také cyklostezky, které vedou kolem rybníka a okolní přírodou. Nezapomeňte na repelent proti komárům, obzvláště ve večerních hodinách. V blízkosti rybníka se nachází restaurace s venkovní zahrádkou, kde si můžete dát osvěžující nápoje a občerstvení. Pokud cestujete s dětmi, navštivte dětské hřiště, které se nachází nedaleko rybníka. Dodržujte prosím čistotu a pořádek a odpadky odkládejte do košů. Věřím, že si pobyt u Motolského rybníka užijete.

motolský rybník

Publikováno: 08. 07. 2024

Kategorie: příroda

Autor: bohumilhrabal

Tagy: motolský rybník