Pangasius chov: Mýty a fakta z českých sádek

Pangasius Chov

Mekong: Domov pangasia

Mekong je mnohem víc než jen řeka. Pro obyvatele jihovýchodní Asie představuje životodárnou tepnu, zdroj obživy a také domov pro rybu, která si získala oblibu po celém světě – pangasia. Tato ryba s protáhlým tělem a stříbřitými šupinami se stala synonymem pro dostupný a chutný zdroj bílkovin. V kalných vodách Mekongu nachází pangasius ideální podmínky k životu. Rychle roste, je nenáročná na potravu a dokáže se přizpůsobit i prostředí s nižším obsahem kyslíku. Právě tyto vlastnosti z ní dělají ideální rybu pro chov v akvakultuře. Chov pangasia v deltě Mekongu je pro místní obyvatele staletou tradicí. Způsob chovu se liší od drobných rybníků až po sofistikované systémy s recirkulací vody. V posledních desetiletích se produkce pangasia v Mekongu rapidně zvýšila, což s sebou přineslo jak ekonomický růst, tak i otázky ohledně udržitelnosti. Intenzivní chov ryb s sebou nese rizika, jako je znečištění vody a šíření nemocí. Proto je důležité dbát na zodpovědné a ekologické metody chovu, které zajistí, aby Mekong zůstal domovem pangasia i pro další generace.

Rychlý růst, nízká cena

Pangasius je ryba, která se proslavila neuvěřitelně rychlým růstem. A to doslova! Za pouhý rok dokáže nabrat až kilogram váhy, což je v porovnání s jinými druhy ryb opravdu úctyhodné tempo. Díky tomu se dá chovat ve velkém a efektivně, což se samozřejmě odráží i na ceně pro koncového spotřebitele. Není tedy divu, že se pangasius stal oblíbenou volbou pro mnoho českých domácností.

Rychlý růst pangasia je dán hned několika faktory. Především je to jeho nenáročnost na složení potravy. Na rozdíl od jiných ryb, které vyžadují dražší krmivo s vysokým obsahem bílkovin, si pangasius vystačí i s rostlinnou stravou. To z něj dělá ekonomicky výhodnou rybu pro chov. Dalším faktorem je pak jeho schopnost žít i v hustším osazení, což umožňuje chovatelům produkovat větší množství ryb na menším prostoru. To vše přispívá k tomu, že pangasius zůstává i nadále dostupnou rybou pro širokou veřejnost.

Chov v klecích a sádkách

Chov pangasia v klecích a sádkách je v zemích jihovýchodní Asie, jako je Vietnam, velmi rozšířený. Pangasius je ryba adaptabilní na různé podmínky a snáší i vyšší hustotu obsádky. To umožňuje chovatelům produkovat velké množství ryb na relativně malé ploše. Klece a sádky jsou obvykle umístěny v řekách a jezerech, kde ryby využívají přirozenou potravu a proudění vody. Chov v klecích a sádkách má však i svá úskalí. Vzhledem k vysoké koncentraci ryb v omezeném prostoru je zde vyšší riziko šíření nemocí. Kvalita vody se může rychle zhoršovat, což má negativní dopad na zdraví ryb. Používání antibiotik a dalších léčiv v chovech pangasia je kontroverzní téma. Intenzivní chov v klecích a sádkách může mít negativní dopad na životní prostředí, a to zejména znečištěním vody a přenosem nemocí na volně žijící rybí populace.

Znečištění vody a antibiotika

Chov pangasia, sladkovodní ryby pocházející z jihovýchodní Asie, se v posledních desetiletích stal globálním fenoménem. Jeho obliba pramení z jemné chuti, dostupné ceny a nenáročnosti na přípravu. Avšak s intenzivním chovem pangasia se pojí i obavy o životní prostředí a zdraví spotřebitelů, zejména v souvislosti se znečištěním vody a používáním antibiotik.

Pangasius se často chová v hustě osídlených sádkách, kde se hromadí odpadní produkty ryb, zbytky krmiva a antibiotika. Tato koncentrace znečišťujících látek může negativně ovlivňovat kvalitu vody v řekách a jezerech, přispívat k růstu řas a ohrožovat další vodní organismy. Nadměrné a nesprávné užívání antibiotik v chovech ryb představuje další závažný problém. Rezistence na antibiotika, která se u ryb vyvíjí, se může přenášet i na člověka, což komplikuje léčbu bakteriálních infekcí.

Pro spotřebitele je důležité vybírat pangasia z certifikovaných chovů, které dodržují přísnější ekologické a zdravotní standardy. Tyto certifikace, jako například ASC (Aquaculture Stewardship Council), zaručují šetrnější chovné postupy s ohledem na životní prostředí, zdraví ryb a minimalizaci užívání antibiotik. Volbou certifikovaného pangasia můžeme podpořit udržitelnější produkci a snížit rizika spojená se znečištěním vody a antibiotiky.

Dopad na divoké populace

Chov pangasia, převážně v deltě Mekongu, má bohužel i stinné stránky, které se dotýkají divokých populací ryb. Intenzivní chov často vede k úniku ryb z chovných zařízení do volné přírody. To může mít negativní dopad na genetickou rozmanitost divokých populací pangasiů, pokud se kříží s chovanými rybami, které jsou často geneticky uniformnější. Navíc, únik nemocí z chovných zařízení do volné přírody představuje vážné riziko pro divoké populace. Chov pangasiů vyžaduje značné množství krmiva, jehož výroba může mít negativní dopad na životní prostředí. Intenzivní rybolov k zajištění krmiva pro pangasie může vést k nadměrnému rybolovu a ohrožení populací menších ryb, které jsou důležitou součástí potravního řetězce. V neposlední řadě, odpadní voda z chovných zařízení, bohatá na živiny a antibiotika, může znečišťovat okolní vodní toky a ohrožovat tak divoké populace ryb a další vodní organismy.

Ohrožení biodiverzity Mekongu

Chov pangase, ryby pocházející z Mekongu, s sebou přináší i stinné stránky. Intenzivní produkce v sádkách má dopad na biodiverzitu řeky. Vysoká koncentrace ryb v omezeném prostoru vede k produkci velkého množství odpadu, který znečišťuje vodu a dno řeky. Používání antibiotik a chemikálií v chovech, ačkoliv regulované, představuje další riziko. Tyto látky se mohou dostávat do životního prostředí a ohrožovat ostatní vodní organismy. Navíc, únik pangasů z chovů může narušit křehkou rovnováhu ekosystému a ohrozit původní druhy ryb v Mekongu. Problémem je i úbytek přirozeného prostředí. Rozšiřování chovných ploch často vede k ničení mangrovových porostů a mokřadů, které jsou důležitým útočištěm pro mnoho druhů ryb a bezobratlých. Pro zachování biodiverzity Mekongu je nezbytné podporovat udržitelné metody chovu pangase.

Udržitelný chov: Možné řešení?

Chov pangasia, sladkovodní ryby pocházející z jihovýchodní Asie, se v posledních desetiletích stal významným odvětvím. Jeho obliba pramení z nenáročnosti na chov, rychlého růstu a jemné chuti masa. Intenzivní chov pangasia však s sebou přináší i ekologické a etické otázky. Hustota ryb v sádkách může vést k šíření nemocí a znečištění vodních zdrojů. Používání antibiotik a chemikálií v chovu dále zatěžuje životní prostředí. Udržitelný chov pangasia se proto zaměřuje na minimalizaci negativních dopadů na ekosystém. Certifikace jako ASC (Aquaculture Stewardship Council) garantují dodržování přísných standardů v chovu, včetně omezení používání chemikálií, monitorování kvality vody a zajištění welfare ryb. Spotřebitelé tak mají možnost volbou certifikovaných produktů podpořit zodpovědný přístup k chovu pangasia a přispět k ochraně životního prostředí.

Certifikace ASC: Záruka kvality?

Pangasius je ryba, která se v posledních letech stala velmi populární i u nás. Její jemná chuť a dostupná cena z ní dělají lákavou volbu pro mnoho spotřebitelů. S rostoucí popularitou ale vyvstávají i otázky ohledně udržitelnosti a zodpovědnosti jejího chovu. Certifikace ASC (Aquaculture Stewardship Council) se snaží spotřebitelům zaručit, že pangasius pochází z farem, které splňují přísné standardy v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a bezpečnosti potravin.

Farmy s certifikací ASC musí minimalizovat svůj dopad na okolní ekosystémy, například omezením znečištění vody a používáním zodpovědnějších krmiv. Zároveň musí dodržovat etické pracovní podmínky a dbát na welfare ryb. Certifikace ASC ale není samospásná. Kritici poukazují na to, že systém certifikace může být nákladný a pro menší farmy těžko dostupný. Existují také obavy z nedostatečné kontroly a transparentnosti v celém dodavatelském řetězci.

Při nákupu pangasia s certifikací ASC je důležité si ověřit, zda je certifikát platný a pochází z důvěryhodného zdroje. I přes jisté nedostatky je certifikace ASC krokem správným směrem a může spotřebitelům pomoci v orientaci na trhu a v zodpovědnějším výběru ryb.

Volba spotřebitele: Síla změny

Pangasius je v českých kuchyních čím dál častěji vídanou rybou. Jeho obliba pramení z jemné chuti, minimálního množství kostí a také z příznivé ceny. Málokdo ale ví, že za nízkou cenou se často skrývá smutná realita intenzivního chovu. V přeplněných sádkách, kde se ryby téměř nemohou hýbat, se snadno šíří nemoci. Aby se jim předešlo, používají se antibiotika a další chemikálie, které se pak mohou dostat až na náš talíř. Naštěstí existuje alternativa. Stále více chovatelů volí udržitelnější metody, které kladou důraz na welfare ryb a ochranu životního prostředí. Tito zodpovědní chovatelé dbají na dostatek prostoru pro ryby, kvalitní krmivo bez zbytečných chemických přísad a minimalizují dopad na okolní ekosystém. Volbou pangasia z certifikovaných chovů, jako je například ASC (Aquaculture Stewardship Council), můžeme podpořit zodpovědné producenty a zároveň si dopřát chutnou a zdravou rybu s čistým svědomím. Informace o původu ryby a způsobu chovu bývají uvedeny na obalu, případně se na ně můžeme zeptat svého prodejce. I drobná změna v našem nákupním chování tak může mít velký dopad na životní podmínky pangasiů a na zdraví nás všech.

Publikováno: 20. 06. 2024

Kategorie: příroda

Autor: bohumilhrabal

Tagy: pangasius chov | informace o chovu ryby pangasius