partneři

Cesky Rybarsky Svaz

Přihlášení :: Registrace
Signalizace malých plavidel
Martin Klemeš | Novinky | Komentáře

PRÁVNÍ PORADNA

Odpovídá: JUDr. ALEXANDER ŠÍMA

 

Signalizace malých plavidel (rybářských loděk)

za snížené viditelnosti

Dostal jsem otázku, zda a jak musí být při snížené viditelnosti osvětleny rybářské loďky. Jde o aktuální problém. Stále častěji se můžeme setkat se situací, kdy je na revíru povolen lov ryb z loděk a zároveň povolen i tzv. nonstop lov (zpravidla na velkých nádržích).

 

Pozor ale na to, že i kdyby byl rybářskými předpisy lov z loděk povolen, pak je-li vodní cesta označena signálním znakem A 16 podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 67/2015 Sb., tedy tabulí s přeškrtnutou siluetou rybáře s vesly na pramici, jde o úsek, kde je zakázána plavba plavidel, která nemají vlastní strojní pohon a nejsou plachetnicemi.

 Rybářské předpisy přímo odpověď na tuto otázku nedávají. Pouze výjimečně se lze setkat s tím, že uživatel revíru v rámci bližších podmínek výkonu rybářského práva stanoví, že při lovu z loděk nesmí být použito světlo k oslňování ryb. Jinak ale rybářské předpisy pouze odkazují v § 14 odst. 6 vyhl. č. 197/2004 Sb. na zvláštní předpisy, které upravují používání plavidel při lovu ryb. Tímto zvláštním předpisem je především zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a vyhláška č. 67/2015 Sb., vydaná k jeho  provedení.

Podívejme se tedy, jak náš problém vyhláška č. 67/2015 Sb. řeší. Předně vymezuje pojmy - den a noc. Nocí je třeba rozumět období mezi západem slunce a východem; dnem pak období mezi východem slunce a západem (§ 15 odst. 1 písm. f/, g/ vyhlášky). Při pochybnostech (a řada rybářů je mít bude) nelze zřejmě jinak, než vycházet vždy ze zpráv meteorologů (každý den ve zpravodajství TV, v některých stolních kalendářích apod.), kteří sdělují pro ten který den čas východu a západu slunce. Pojem „snížená viditelnost“ nikde definován není, takže nastala-li by opravdu zřetelně snížená viditelnost, museli bychom ustanovení o signalizaci malých plavidel v noci použít analogicky.

Nejčastějšími loďkami používanými k rybolovu budou malá plavidla do 7 m délky. Podle ust. § 22 odst. 1 vyhlášky samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem (vlastním pohonem je třeba rozumět vlastní strojní pohon – viz § 1 písm. a/ vyhlášky) musí být v noci opatřeno vrcholovým, zádovým a bočními světly, jak jsou definována v § 22 odst. 1 vyhlášky.

Avšak podle odst. 2 téhož ustanovení – samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m, může místo světel předepsaných v odstavci 1 nést obyčejné bílé světlo umístěné na vhodném místě a v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran.

 Samostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu (tedy bez strojního pohonu, např. pouze vesly) a bez plachet nese v noci obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran (§ 22 odst. 6 vyhlášky).

Plachetnice, která je malým plavidlem, nepřesahuje-li délku 7 m, nese bílé světlo viditelné ze všech stran. Při přiblížení jiných plavidel signalizuje i druhým obyčejným bílým světlem.

Světlo viditelné ze všech stran je světlo umístěné na plavidle svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 360 stupňů. I pro malá plavidla platí, že přestanou-li signální světla fungovat, neprodleně se nahradí světly nouzovými, která musí být v případě námi popisovaném (tedy malá plavidla opatřená obyčejným bílým světlem) stejného charakteru, tedy obyčejná, bílá, viditelná.

Za zmínku stojí i signalizace v nouzi. Na malém (rybářském) plavidle, které v nouzi potřebuje pomoc, lze použít signalizaci kroužením světlem, nebo světelným signálem SOS podle Morseovky, tedy  . . . _ _ _ . . . Anebo také opakujícími se pomalými pohyby rukou ze vzpažení dolů.

Podle § 13 odst. 11 písm. e/ zákona o rybářství a přílohy č. 7, část II. vyhlášky č. 197/2004 Sb., je plavidlo zařazeno mezi povolené technické prostředky k lovu. Jaké podmínky musí takový povolený technický prostředek k lovu splňovat? To stanoví zvláštní předpisy (viz zákon č. 114/1995 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 67/2015 Sb.). Je otázkou, zda jde o rybářský přestupek, když není řádně osvětlena rybářská loďka v době, kdy je optická signalizace vyžadována a rybář tedy užívá nezpůsobilý technický prostředek. Mezi skutkovými podstatami přestupků podle § 30 odst. 1 zákona o rybářství to uvedeno není, kromě případu, bylo-li by to uvedeno v bližších podmínkách výkonu rybářského práva – viz § 30 odst. 1 písm. f/ zákona o rybářství.

A ještě přidáme informaci, která se týká půjčování malých plavidel, což bývá obvyklá služba rybářské veřejnosti. Půjčovna malých plavidel musí mít především seznam plavidel s údaji uvedenými v § 106 odst. 4 vyhlášky, provozní řád, který musí obsahovat, s ohledem na druh půjčovaných plavidel a vymezený úsek vodní cesty, alespoň údaje uvedené v ust. § 106 odst. 1 písm. a/ až j/ vyhlášky. Příručka uživatele plavidla musí obsahovat údaje uvedené v § 106 odst. 2 písm. a/ až k/ vyhlášky; pro plavidla bez vlastního strojního pohonu musí příručka obsahovat alespoň základní údaje o plavidle a jeho obsluze a ovládání, základní pravidla provozu na vodní cestě a význam plavebního značení v rozsahu potřebném pro vedení malého plavidla. Dále pak důležité kontakty na půjčovnu, Policii ČR, plavební úřad, Hasičský záchranný sbor ČR, zdravotní službu nebo obsluhu 

Komentáře

Přidat komentář: