partneři

Cesky Rybarsky SvazModerní rybář

Přihlášení :: Registrace
PRÁVNÍ PORADNA - 04/2013
Jan Sýkora | Právní poradna | Komentáře
PRÁVNÍ PORADNA - Odpovídá: JUDr. ALEXANDER ŠÍMA
 
Dotaz:
Může rybářská stráž při výkonu kontrol rybářů používat nahrávací zařízení? Nedopouští se tím něčeho protizákonného?
 
Odpověď:
Jde o zajímavé téma, u něhož by rozbor problematiky zabral několik stránek textu. My se musíme
omezit na velmi stručnou odpověď. A ta zní: Rybářská stráž nesmí bez souhlasu rybáře pořizovat
nahrávací audio nebo video zařízení.
 
Pomineme-li dlouhou řadu předpisů poskytujících ochranu občanovi, pak je pro náš případ třeba vycházet z ust. § 11 občanského zákoníku, podle jehož generální klauzule fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Za projevy osobní povahy lze považovat v zásadě jakékoliv vyjádření vztahující se k fyzické osobě, a to s tím, že je lhostejno, zda je toto vyjádření provedeno ústně, písmem, zvukem či obrazem, popřípadě audiovizuálním snímkem. Zvukovým záznamem se rozumí nahrávka hlasového projevu (např. na diktafon) nebo jiný nosič záznamu. Za obrazový projev osobní povahy je pak třeba považovat zejména fotografie, obrazy a další podobizny fyzických osob, z nichž je fyzická osoba, ať už přímo nebo nepřímo, identifikovatelná. Neoprávněný zásah do projevu osobní povahy spočívá zejména v jakékoliv ne - oprávněné dispozici s tímto, byť jedním jediným projevem, a to počínaje jeho pořízením přes další nakládání (např. čtení, poslech apod.)
 
Ve smyslu ust. § 12 odst. 1 občanského zákoníku smějí být obrazové a zvukové záznamy (mimo jiné) týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy pořízeny nebo použity jen s jejím souhlasem. Nedá-li tedy kontrolovaný rybář souhlas k tomu, aby si ho rybářská stráž nafilmovala, nafotila, natočila s ním audio, nesmí tak RS učinit.
 
Výjimky z této zásady tvoří tzv. zákonné licence a to licence úřední, vědecká, umělecká a reportážní. Nás zde zajímá pouze licence úřední, která je vyjádřena v ust. § 12 odst. 2 občanského zákoníku, podle něhož svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky, nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. Zvláštní zákony tak obvykle určí rozsah i konkrétní účel uplatnění úřední licence, přičemž označí i ten orgán veřejné moci (úřední osobu), který je k tomuto uplatnění zmocněný. Je ještě třeba zdůraznit, že rozsah úřední licence musí být vykládán ústavně konformním způsobem, tedy tak, že v případě více možných výkladů je třeba volit ten, který vůbec, resp. co nejméně zasahuje do toho kterého základního práva či svobody fyzické osoby. Jde o princip vyjadřující prioritu jednotlivce a jeho svobody před státem.
 
Rybářská stráž je sice úřední osobou, to však neznamená, že je jaksi automaticky nadána oprávněním využívat této úřední licence. Pojem úřední účely totiž nezahrnuje pořizování důkazních prostředků pro správní (přestupkové) řízení a už vůbec ne pro účely kárného řízení v rámci ČRS. Když už by byl takto protiprávně záznam pořízen, nemůže být použit jako důkaz. Jde o obecnou právní zásadu, kterou - i když není přímo ve Stanovách či Jednacím řádu ČRS zakotvena - je třeba respektovat. Není splněn ani požadavek na základě zákonů, neboť žádný zákon výslovně takovou pravomoc RS nedává. Pokud by takto neoprávněně RS zasáhla do práva na ochranu osobnosti rybáře, má rybář právo domáhat se, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů, aby byly odstraněny následky těchto jednání a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění, za splnění určitých podmínek i náhrada nemajetkové újmy v penězích.
 
S tématem také souvisí otázka, zda může RS pořizovat kopie dokladů rybáře. Ust. § 15 a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech zakazuje pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu občana, pokud zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak. Znamená to, že RS si samozřejmě může poznamenat všechny relevantní údaje z občanského průkazu rybáře, ale pořizovat jeho fotokopii nesmí. U rybářského lístku, povolenky k rybolovu či členského průkazu ČRS je tomu jinak, tam totiž zákon (pokud je mi známo) takový zákaz nevyslovuje.

Komentáře

Přidat komentář: